Judo
Judo

Regulamin

REGULAMIN WEWNĘTRZNY KATA GURUMA

1. Uczestnikami zajęć prowadzonych przez trenerów i instruktorów KATA GURUMA mogą być dzieci, młodzież i osoby pełnoletnie, które spełniają niżej wymienione warunki:
 • Złożą imienną deklarację członkowską /ze zgodą pisemną rodziców w przypadku osób niepełnoletnich/,
 • Biorą czynny udział w zajęciach treningowych,
 • Opłacają regularnie miesięczne składki członkowskie.

2. PRAWA UCZESTNIKA ZAJĘĆ (TRENINGÓW)
 • Korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych w ramach określonych planem działalności,
 • Korzystanie z wiedzy fachowej i opieki trenersko – instruktorskiej,
 • Korzystanie z bezpłatnego, częściowo lub w pełni płatnego udziału w akcjach szkoleniowych klubu: zawodach, konsultacjach i zgrupowaniach /obozach/ ,
 • Korzystanie z bezpłatnego, częściowo lub w pełni płatnego pozyskania sprzętu sportowego.

3. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZAJĘĆ (TRENINGÓW)
 • Regularne uczęszczanie na zajęcia treningowe.
 • Regularne opłacanie miesięcznych składek,
 • Kulturalne zachowanie na obiektach sportowych i salach treningowych,
 • Godne reprezentowanie KATA GURUMA na imprezach sportowych i nienaganne zachowywanie się w życiu pozasportowym,
 • Nienaganne wypełnianie obowiązków ucznia /dotyczy młodzieży szkolnej/ ,
 • Wypełnianie poleceń kadry trenerskiej,
 • Poszanowanie i dbałość o mienie – obiekty, urządzenia i sprzęt sportowy z zachowaniem bezwzględnej czystości,
 • Zachowanie higieny osobistej i czystości osobistego sprzętu sportowego.

4. UTRATA PRAW UCZESTNIKA ZAJĘĆ
 • Czasowe zawieszenie lub skreślenie z listy uczestników zajęć może nastąpić w przypadku niewypełnienia obowiązków uczestnika zajęć zawartych w pkt 3 regulaminu.